قلم توتم من است

قلم توتم من است هر کسی توتمی دارد! که با آن عشق می ورزد، دوست می دارد، می پرستد، مینالد، دعا می کند، می گرید، اشک می ریزد، انتظار می کشد، صبر می کند، اخلاص می ورزد، ارزش می نهد، درد می کشد، رنج میبرد، ایثار می کند، می گدازد. از او زیبائی هایی را […]

Read More قلم توتم من است

TASIK TITIWANGSA – 21102017

Another weekend and time to go for some outdoor activities ….   TASIK TITIWANGSA – CYCLING   How: Take Star line on Monorail to Titiwangsa Station grab will cost 4-6 RM to Titiwangsa Park   Bike conditions not really good but enjoyed walking around the lake ( 1 full round ~~2.6 KM) Enjoying Tandori after […]

Read More TASIK TITIWANGSA – 21102017

Deepavali 18102017

When there is a Public Holiday middle of week , many options comes into mind Sleep la Reading Book Walking long Distance Shopping Hanging with Friends Drinking and Partying la ! Burning Fats I choose Cycling for this year ,   a pleasure day with not very crowded roads…  Let’g Go!

Read More Deepavali 18102017