موطن آدمی را بر هیچ نقشه ای جایی نیست

موطن آدمی را بر هیج نقشه ای نشانی نیست. موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش می دارند. آدمی را بندی بر پای نبوده و نیست …. گر خود نحواهد حتی به ریسمانی همه پس و پیش اش را نخواهد باخت…. بال پرواز آدمی را نشانی از بیکرانگی دریا داده اند و اوج […]

Read More موطن آدمی را بر هیچ نقشه ای جایی نیست