15 Khordad 1397 – 5 June – Band Yakhchal

سه شنبه 15 خرداد 1397   دربند – بند یخچال   6 June 2018   از منفی ها دوری کردن ، هنر می باشد. هرزمان که تصمیم بگیرم از منفی ها دروغ ها غرزدن ها نگرش های رو به پایین دوری کنم ، اینست که از احساسات منفی دوری کنم  – هرگز برای چیزی که […]

Read More 15 Khordad 1397 – 5 June – Band Yakhchal

13970311 – 2 Shakh Summit – Darakeh

جمعه 11 خرداد 1397 1 June 2018 دوشاخ درکه تهران   همه اش زیر سر بهاره ! …. هوا که بهاری میشه ، نسیم این هوا که وزیدن آغاز می کنه ، درختان که به شکوفه می نشینند ، زمین که بیدار میشه … آتش ِ دل خواسته هام نیز افزون تر میشود …. هوای […]

Read More 13970311 – 2 Shakh Summit – Darakeh